ทีมงาน

คณะกรรมการอํานวยการ

ศ. น.พ. ประเวศ วะสี กรรมการที่ปรึกษา

ศ. น.พ. วิจารณ์ พานิช กรรมการที่ปรึกษา

ดร. ภูมิพัฒ แสงอุดมเลิศ ประธานกรรมการ

นาย สมเกียรติ์ ไกรเกรียงศรี รองประธานกรรมการ

ดร. ปัทพร สุคนธมาน กรรมการ

น.ส. สุธาสินี วโรธรรม  กรรมการ

นาย วฤษณ์ สีดอกไม้ กรรมการเหรัญญิก

น.ส. มุทิตา พานิช กรรมการเลขานุการ


ติดต่อมูลนิธิพูนพลัง
47/217 หมู่บ้านสิวลีติวานนท์ ถ.สุขาประชาสรรค์ 3 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด นนทบุรี 11120
โทร 081-772-2358
e-mail: poonpalang@yahoo.com     facebook : มูลนิธิ พูนพลัง      LINE ID: poonpalang 

 

��ŹԸԾٹ��ѧ ʧǹ�Ԣ�Է���
Foundation for Regional Empowerment Education (F.R.E.E.), 2011 all rights reserved
The website is sponsored by Ms. Supatida Ratanamaneechat