ทีมงาน

คณะกรรมการอํานวยการ

ศ. น.พ. ประเวศ วะสี กรรมการที่ปรึกษา

ศ. น.พ. วิจารณ์ พานิช ประธานกรรมการ

ดร. ภูมิพัฒ แสงอุดมเลิศ รองประธาน

นาย สมเกียรติ์ ไกรเกรียงศรี กรรมการ

ดร. ปัทพร สุคนธมาน กรรมการ

นาย วฤษณ์ สีดอกไม้ กรรมการเหรัญญิก

น.ส. มุทิตา พานิช กรรมการเลขานุการ


ผู้ประสานงาน กรุงเทพมหานคร: มุทิตา พานิช
47/217 หมู่บ้านสิวลีติวานนท์ ถ.สุขาประชาสรรค์ 3 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด นนทบุรี 11120
โทร/FAX 0-2963-1483
pmuthita@hotmail.com
 

มูลนิธิพูนพลัง สงวนลิขสิทธิ์
Foundation for Regional Empowerment Education (F.R.E.E.), 2011 all rights reserved
The website is sponsored by Ms. Supatida Ratanamaneechat