แนวทางในการดำเนินงาน

มูลนิธิพูนพลัง เชื่อว่า การดำรงอยู่อย่างสงบสุขไม่ว่าในระดับปัจเจก ระดับชุมชน หรือระดับสูงขึ้นไป ต้องมีรากฐานมาจากการพึ่งตนเอง ก่อให้เกิดความมั่นใจในทุกๆหน่วยย่อย ทำให้ความแข็งแรงแทรกซึมอยู่ทุกหน่วย และเมื่อนำมารวมกัน ก็จะเป็นความแข็งแรงที่ยากจะทำลายได้ด้วยแรงกระทบจากภายนอก

การศึกษาเรียนรู้ เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการเข้าถึงการพึ่งพาตนเอง ทำให้เกิดความมั่นใจในตนเองได้ การศึกษาเรียนรู้ในที่นี้ ไม่ได้หมายถึงเฉพาะการศึกษาในระบบที่มีวุฒิเท่านั้น แต่รวมไปถึง การเรียนรู้ตามความสนใจ การเรียนรู้จากประสบการณ์ ซึ่งมีค่าไม่น้อยไปกว่ากัน

 

  • มูลนิธิพูนพลัง สนับสนุนการศึกษาเรียนรู้ เพื่อนำไปสู่การดำรงอยู่อย่างสงบสุขของสังคม โดยจะสนับสนุนทั้งการศึกษาในระบบ และนอกระบบควบคู่กันไป รวมทั้งสนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิด จากหลายมุมมอง เป็นการเปิดโลกทัศน์ซึ่งกันและกัน
  • มูลนิธิพูนพลัง จะได้ให้การสนับสนุน โดยเน้นที่ความสัมพันธ์ระหว่างกัน เพื่อขยายขอบเขตความคิด โดยการสนับสนุนที่เป็นเงินยังคงมีอยู่เพื่อสนับสนุนให้กิจกรรมต่างๆ ดำเนินไปได้โดยราบรื่น
  • มูลนิธิพูนพลัง เป็นเพียงองค์กรภายนอก ที่ยินดีสนับสนุนและเผยแพร่กิจกรรม เพื่อการศึกษาเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆที่หลากหลาย ซึ่งเราหวังว่า จะได้ช่วยจุดประกาย เป็นข้อมูลเพื่อใช้เปรียบเทียบ ผสมผสาน หรือ ปรับปรุงวิธีการที่แต่ละบุคคล หรือองค์กรได้คิดหรือปฏิบัติ ซึ่งจะทำให้เกิดความหลากหลาย เป็น ทางเลือก หรือ โอกาส ที่เพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆอย่างไม่มีที่สิ้นสุด
  • มูลนิธิพูนพลัง
    Foundation for Regional Empowerment Education (F.R.E.E.), 2011 all rights reserved
    The website is sponsored by Ms. Supatida Ratanamaneechat