เกี่ยวกับมูลนิธิฯ

มูลนิธิพูนพลังเกิดจากประสบการณ์ในการประสานงาน ให้แก่มูลนิธิ C.A.N. H.E.L.P. Thailand ประเทศญี่ปุ่น เพื่อสนับสนุนการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนด้อยโอกาสในชนบทตั้งแต่ปีการศึกษา 2534 จวบจนปัจจุบัน สนับสนุนทุนการศึกษากว่า 6,000 ทุน อาคารเรียนและสิ่งสาธารณูปโภคกว่า 30 รายการ จัดค่ายอาสาสมัครและจัดฝึกอบรมอาจารย์ สอนภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 6 ปี

เพื่อให้ดําเนินการสนับสนุนการพัฒนาการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด ประโยชน์สูงสุด มูลนิธิพูนพลัง จึงเกิดขึ้นในปี 2545 โดยขยายขอบเขตการสนับสนุนด้านการศึกษาสู่บุคคลและชุมชน

มูลนิธิพูนพลัง ได้รับใบอนุญาตจัดตั้งที่ ต.๕๒๐/๒๕๔๕ จาก คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ และได้จดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิ เลขที่ กท 1248 เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2546

มูลนิธิพูนพลัง
Foundation for Regional Empowerment Education (F.R.E.E.), 2011 all rights reserved
The website is sponsored by Ms. Supatida Ratanamaneechat